หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลปากกาง
 
HOT NEWS
เทศบาลตำบลปากกาง สอบถามโทร. 054-583-115 ยินดีให้บริการค่ะ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลปากกาง  
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.ปากกาง
“ปากกางน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
  พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาล
ให้มีคุณภาพและเพียงพอ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ในการขนส่งทั้งทางบก
และทางน้ำ
  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติ
กลยุทธ์
  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ศึกษา สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์
เพื่อลดและป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ
  พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควันรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ
  จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
/ตำรวจบ้าน/ชรบ.
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านความมั่นคงและความสงบสุข
ของประชาชน
กลยุทธ์
  สร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
ในการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
และพัฒนาอาชีพ
  ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชนสตรีคนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
    ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
    จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน
    ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
    ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี มาตรฐานและคุณภาพ
    สร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีและสร้างความสามัคคี
    สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
    เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาและสนับสนุนยกระดับ
การท่องเที่ยวด้านศาสนาศิลป
วัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อ
สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
เชิงท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเกษตรและการส่งเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-583-115
 
LINK
   
  แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลตำบลปากกาง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
  โทรศัพท์ : 054-583-115
  โทรสาร : 054-583-338
  กู้ชีพกู้ภัย : 054-583-116
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลปากกาง
  จำนวนผู้เข้าชม 271,868 เริ่มนับ 15 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10